top of page

לבניית בסיס הנתונים עליו מבוסס המדד שותף אתר מדלן אשר סייע בין היתר בהערכת מחירי השוק.

מדד הגר לדיור בהישג יד נועד למפות ולנתח פרויקטים בישראל המקודמים בדרכים שונות, תחת הכותרת של 'דיור בהישג יד' או 'דיור בר-השגה'. המדד בנוי על פי ארבעה קריטריונים, המהווים עקרונות מרכזיים בהגדרה המקובלת בספרות למונח 'דיור בהישג יד'.

ניתוח הנתונים שפורסמו על ידי הגורמים הרלוונטיים (ממשלה או רשויות מקומיות), מאפשר לבחון את יכולתם של הפרויקטים השונים לספק מענה ראוי לצורך בדיור בהישג יד. המדד מחולק לשלוש קבוצות לפי מתכונת קידום הפרויקטים.

הגדרה שנוסחה על ידי מרכז הגר לדיור בהישג יד

דיור בהישג יד הוא דיור הנותן מענה הולם לצורכי הדיור של אוכלוסיות ברמת הכנסה נמוכה עד בינונית, שהכנסתן אינה מאפשרת להן לרכוש או לשכור דיור בתנאי שוק, מבלי שהדבר יפגע בהוצאות חיוניות אחרות כגון מזון, בריאות וחינוך. זאת באמצעות שימוש בכלים שונים שמטרתם להוריד את מחיר הדיור ביחס למחיר השוק, תוך שמירה על סטנדרטים פיזיים ראויים ונגישות לתעסוקה ושירותים כגון בריאות, חינוך, תרבות ועוד.

3. יכולת לייצר מלאי דירות לדיור בהישג יד לאורך זמן
האם קיים מנגנון השומר על המחיר המפוקח של יחידות הדיור בהישג יד לאורך זמן, גם מעבר להטבה הראשונית שניתנה למשק הבית הזכאי.
1. רלוונטיות לעשירונים 3-7
מענה למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה ובינונית. האם ההוצאה החודשית על דיור רלוונטית עבור משקי בית בעשירונים 3-7.
4. קריטריונים לזכאות
האם קיימים ומהם הקריטריונים לזכאות. באיזו מידה הקריטריונים לזכאות מכוונים לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
2. הנחה ממחיר השוק
הפער בין המחיר שמציע הפרויקט למחיר בשוק. עד כמה הצליח כל פרויקט להציע דיור מוזל לעומת מחיר השוק באותו אזור.

על בסיס הקריטריונים הללו נבחנו היוזמות לדיור בהישג יד. המדד כולל פרויקטים בתכנון, בבנייה ופרויקטים מאוכלסים. נבחנו רק פרויקטים אשר קיימים לגביהם פרטים עבור כל קריטריון, בהתאם לנתונים רשמיים שפירסמו הרשויות המקומיות ו/או הממשלה.

לאחר עריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'.

פרויקט שעבר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7 קיבל ציון סופי 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

מדד הגר לדיור בהישג יד
bottom of page