top of page

קבוצת למידה בעכו

קבוצת למידה רב-מגזרית על התחדשות עירונית בעכו

תכנית הקורס

תכנית הקורס המלאה:

6.6.2017 - מפגש ראשון: העקרונות של התחדשות עירונית.

 • התחדשות עירונית – רקע, מסלולי יישום וחסמים.

 • הגורמים המעורבים בתכניות התחדשות עירונית ותפקידו של כל אחד מהם.

 • דיון פתוח- התחדשות עירונית בעכו: בין המצוי לרצוי.

6.6.2017 - מפגש שני: כלים לקידום התארגנות, למניעת החתמה פוגענית ולקידום התקשרות הוגנת.

 • התארגנות תושבים ובחירת נציגויות בהתחדשות עירונית: ההיבטים המשפטיים והקהילתיים.

 • התקשרות בין בעלי זכויות ליזמים ונציגיהם: מהחתמה פוגענית להתקשרות הוגנת.

 • התארגנות תושבים בהתחדשות עירונית - ניתוח מקרי מבחן.

13.6.2017 - מפגש שלישי: התארגנות ובניית הסכמות בהתחדשות עירונית.

 • סדנת גישור ובניית הסכמות. 

 • העבודה עם תושבים בהתחדשות עירונית – סדנת סימולציה לפיתוח מיומנות עבודה עם קהילה ולהתמודדות עם חסמים כחוסר אמון, העדר ארגון, סכסוכי שכנים, פלישות, קבוצות פגיעות וכדומה.

27.6.2017 - מפגש רביעי: שיקולים חברתיים בהתחדשות עירונית

 

4.7.2017- מפגש חמישי: שיתוף ומעורבות הציבור בהתחדשות עירונית

 • שיתוף ציבור בהתחדשות עירונית- הרציונל והיכרות עם מודלים מחו"ל

 • שיתוף ציבור- הדין בישראל והניסיון ההולך ונצבר ברמה הארצית והמקומית

 • דיון אודות שלב ב' בקורס- הצגת המתווה והזמנה להצעת מתחמים

bottom of page