top of page
תחילת עמוד

מדד הגר לדיור בהישג יד נועד לבחון לפי מספר קריטריונים, את אפקטיביות המסלול הממשלתי ומידת יכולתם של הפרויקטים המקודמים במסגרתו לספק דיור שיהיה בהישג ידן של אוכלוסיות בעלות הכנסה בינונית ונמוכה.

לאחר איסוף הנתונים ועריכת החישוב בכל אחד מהקריטריונים, ניתן לפרויקט ציון סופי 'עובר'/'לא עובר'. פרויקט שענה קריטריון רלוונטיות לעשירונים 3-7, קיבל ציון 'עובר', המגדיר אותו כדיור בהישג יד לפי מדד הגר.

להסבר מפורט על הקריטריונים ואופן חישוב המדד לחצו כאן, לטבלה המסכמת כאן.

"מחיר למשתכן" בטירת הכרמל

עובר

טירת הכרמל 21 יח'

2.5
0
3
4

טירת הכרמל 78 יח'

עובר
2.5
0
3
2

החותרים 64 יח'

עובר
2.5
0
3
4
עובר

החותרים 73 יח'

2.5
0
3
4
עובר

החותרים 196 יח'

2.5
0
2
2

טירת הכרמל 148 יח'

עובר
2.5
0
2.5
4
עובר

החותרים 211 יח'

2.5
0
2.5
2
עובר

החותרים 244 יח'

2.5
0
2
2
עובר

החותרים 304 יח'

2.5
0
2
2
קריטריונים למדד הגר

רלוונטיות לעשירונים 3-7

האם ההוצאה החודשית על הדיור רלוונטית למשקי בית בעשירונים 3-7. 

ציון 'עובר'- 2 נק' ומעלה (עשירון אחד)

לא ניתן מענה לאף עשירון- (0) Min

ניתן מענה ל-5 עשירונים- (10) Max

מחיר מופחת ממחיר השוק

שיעור ההנחה ביחס למחיר השוק

ציון 'עובר'- 3 נק' ומעלה (30% הנחה)

העדר הנחה - (0) Min

100% הנחה - (10) Max

מלאי דיור לאורך זמן

האם קיים מנגנון השומר על המחיר המפוקח של הדיור בהישג יד לאורך זמן, גם מעבר להטבה שניתנה לזכאי הראשון.

ציון 'עובר'-  3 נק' ומעלה (הגבלת מכירה/רווח)

העדר הגבלה למכירה חוזרת/רווח- (0) Min

הגבלה לזכאים מעל 10 שנים - (10) Max

קריטריונים לזכאות

האם קיימים ומהם הקריטריונים לזכאות.

ציון 'עובר'- 5 נק' ומעלה (2 קריטריונים)

העדר התייחסות- (0) Min

התייחסות ל-4 קריטריונים - (10) Max

ציון כללי

עובר/ לא עובר

עובר- כל פרויקט שקיבל עובר בקריטריון הרלוונטיות לעשירונים 3-7

עובר

טירת הכרמל 136 יח'

2.5
0
2
2
עובר

טירת הכרמל 136 יח'

2.5
0
2
2
bottom of page