top of page

מה יקרה בשטח של שדה דב? 

שדה התעופה דב הוז שממוקם בצפון העיר תל אביב-יפו עתיד להתפנות בשנת 2019.

פינוי השדה מאפשר תכנון מחודש של אחת מעתודות הקרקע הגדולות בתל אביב, 1,450 דונם שטחה.

התכנית המתגבשת בימים אלו יוצרת רובע עירוני חדש בו מתוכננות להיבנות 16,000 יחידות דיור אשר יאכלסו כ-41,000 איש.

 

ההזדמנות ליצירת מודל לדיור חברתי

תכנון שדה דב הוא הזדמנות ליצור בתל אביב רובע פתוח ומעורב, שבו מתגוררות אוכלוסיות שונות ומגוונות, שנהנות מההזדמנויות שיש בעיר, ומעשירות זו את זו. על מנת ליישם את החזון הזה יש ליצור בשדה דב דיור חברתי - שמחירו ומאפייניו מותאמים למשקי בית בעלי הכנסה שונים ומגוונים, ובפרט עבור משקי בית ברמת הכנסה נמוכה ובינונית.

 

אם מדיניות התכנון של שדה דב לא תכלול דיור חברתי והדירות ימכרו במחירי שוק, אנו צופים שרק משקי הבית האמידים ביותר בישראל (עשירונים 9 ו-10) יוכלו להתגורר ברובע. תרחיש זה יצור שכונת יוקרה הומוגנית, בדומה לשכונות שנבנו בעשורים האחרונים בצפון ת"א.

 

נקודת המוצא שלנו היא כי יש ליצור דיור חברתי בשדה דב מטעמים חברתיים ועירוניים. תכנון שיצור דיור במחירים מגוונים המותאמים למשקי בית בעלי הכנסה בינונית ונמוכה יאפשר לאוכלוסיות שונות להתגורר בת"א - להינות מההזדמנויות שמציעה ת"א, ולתרום לעיר. ערים רבות בעולם כמו ניו יורק, לונדון, אמסטרדם ועוד, השכילו ליצור דיור שמתאים למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה ובינונית, מתוך שאיפה ליצור תמהיל חברתי מגוון שהוא הכרחי לעירוניות חיונית, בריאה ואטרקטיבית.

bottom of page