top of page

קורס לפעילים בשכונת קריית משה ברחובות

קורס לפעילים בשכונת קריית משה ברחובות

מרכז הגר בשיתוף פרויקט שיקום שכונות ברחובות וקבוצת פעילים מקרב תושבי שכונת קריית משה גיבש ומעביר קורס בנושא היבטים חברתיים ופיזיים בהתחדשות עירונית. הקורס מיועד לפעילים בתוך השכונה המעורבים באחת התכניות הגדולות והמורכבות של התחדשות עירונית בישראל. הקורס שואף להעניק ידע חיוני וכלים מעשיים לפעילים לצורך הבנה וניתוח של התהליכים המתרחשים בשכונה ועל מנת להכשיר את החברים בקבוצה לשמש כסוכנים להרחבה והעמקה של הידע הקיים בקרב התושבים בנושא של התחדשות עירונית, לעודד התארגנות ובניית נציגויות מתפקדות לצורך קבלת החלטות.

תכנית הקורס 

תכנית הקורס המלאה

22.2.2017 - מפגש ראשון: כיצד להבין את כללי המשחק- העקרונות של פינוי-בינוי

  • פינוי בינוי – רקע, מושגי יסוד, עקרונות המסלול של פיני ובינוי

  • הגורמים המעורבים בתכניות התחדשות עירונית ותפקידיהם

29.2.2017 - מפגש שני- מיפוי, התארגנות ובניית נציגות

8.3.2017 - מפגש שלישי- בניית הסכמות בהתחדשות עירונית

  • סדנת גישור ובניית הסכמות

15.3.2017 -מפגש רביעי- כלים למניעת החתמה פוגענית ולקידום התקשרות הוגנת

  • התקשרות בין בעלי זכויות ליזמים ונציגיהם: מהחתמה פוגענית להתקשרות הוגנת

  • ניתוח דוגמאות אמתיות משכונת קריית משה של ניסיונות להחתמה פוגענית ודרכי התמודדות מומלצים

22.3.2017 - מפגש חמישי - שיקולים חברתיים בהתחדשות עירונית

  • מבט אל אוכלוסיות מוחלשות בהתחדשות עירונית

  • תמורות מקובלות בהתחדשות עירונית והגמישות הקיימת בהן

  • פינוי-בינוי ברחובות- ניתוח מקרה: התמורה ומשמעותה עבור קבוצות אוכלוסייה שונות

29.3.2017 - מפגש שישי- שינויים והשלכות של פינוי-בינוי על השכונה ותושביה

  • חלק 1- היבטים חברתיים בתכנון- כיצד יבואו לידי ביטוי בתכנית?

  • חלק 2- דירה חדשה בשכונה משתנה: בחינת השינויים הצפויים בדירה ובסביבת המגורים תוך התייחסות לשינויים תכנוניים כלכליים וחברתיים.

bottom of page