top of page

הכשרה למנהלי שיקום שכונות

קורס למנהלי פרויקט 'שיקום שכונות' בנושא היבטים חברתיים ופיזיים בהתחדשות עירונית בפעילות שיקום שכונות

מרכז הגר בשיתוף הקליניקה לדיור קהילה ומשפט בפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב גיבש ומעביר קורס המיועד למנהלי פרויקט 'שיקום שכונות' במשרד הבינוי והשיכון בנושא התחדשות עירונית. הקורס שואף לייצר בסיס ידע ולהעניק כלים מעשיים למנהלי פרויקט שיקום שכונות הניצבים מול אחד האתגרים הגדולים בישראל: שיפור איכות חייהם של התושבים המתגוררים בשכונות החלשות ביותר תוך שינוי מצבן הפיזי, ותוך מתן מענה לצורך להגדיל את היצע הדיור בדרך של בניית דירות חדשות בשכונות וותיקות. 

תכנית הקורס 

תכנית הקורס המלאה

21.6.2016 - מפגש ראשון: התחדשות עירונית בישראל מאז ועד היום יום

 

משיקום שכונות להתחדשות עירונית ובחזרה?- רקע היסטורי 

המסלולים הקיימים לקידום התחדשות עירונית בישראל- תמונת מצב 2016

תמ"א 38- היבטים משפטיים: סקירת הוראות התכנית ותיקוניה לאורך השנים

מגבלות משפטיות וקנייניות: ההסכמות הנדרשות ודרכי התמודדות עם דיירים סרבנים

28.6.2016 - מפגש שני: תמ"א 38 ושיקום שכונות

תמ"א 38- תהליך הרישוי במלואו

תמ"א 38 ופינוי בינוי- היבטים תכנוניים ושאלת הכדאיות הכלכלית

ניתוח מקרה של התחדשות עירונית בשכונת שיקום בבת ים

4.7.2016 - מפגש שלישי- השחקנים הוותיקים והחדשים בהתחדשות עירונית

 

הגורמים המעורבים בתכניות התחדשות עירונית ותפקידיהם

השחקנים החדשים: תפקידם של תאגידים עירוניים ומנהלות עירוניות בקידום התחדשות עירונית

 

סיכום וניתוח - השחקנים בהתחדשות עירונית

12.7.2016 - מפגש רביעי - שיקולים חברתיים בתכנון ותפקידה של העבודה הקהילתית בהתחדשות עירונית

מבוא לשיקולים חברתיים בתכנון מרחבי

משיתוף ציבור למיפוי חברתי, מעורבות התושבים בתכנון והכנת דו"ח/נספח תכנון חברתי

17.7.2016 - מפגש חמישי- התארגנות תושבים והתקשרות עם יזמים

התארגנות תושבים ובחירת נציגויות בהתחדשות עירונית

התקשרות בין בעלי זכויות ליזמים ונציגיהם: מהחתמה פוגענית להתקשרות הוגנת

26.7.2016 - מפגש שישי- אוכלוסיות מוחלשות בהתחדשות עירונית

מבט אל אוכלוסיות מוחלשות בהתחדשות עירונית

דיור ציבורי בהתחדשות עירונית 

11.8.2016 - מפגש שביעי- לקראת היום שאחרי

כיצד להתמודד עם השלכות שליליות של ההתחדשות עירונית- בעידן של הרשות להתחדשות עירונית

bottom of page